بهترین منابع کنکور

مهار استرس به کمک برنامه ریزی صحیح و استفاده از بهترین منابع کنکور

مهار استرس به کمک برنامه ریزی صحیح و استفاده از بهترین منابع کنکور:   کنکور 1401 با تمام حواشی و صحبت ها به پایان رسید. شنبه 11 تیر، در آخرین روز برگزاری کنکور، داوطلبان در گروه آزمایشی زبان های خارجی به رقابت پرداختند تا پرونده ی برگزاری کنکور در سال 1401 بسته شود. بارها شنیده …

مهار استرس به کمک برنامه ریزی صحیح و استفاده از بهترین منابع کنکور ادامه »